Kvalita je životním stylem našeho století

Mezi výrazné téma našich článků a rozhovorů patří kvalita. Ve všech rozmanitých souvislostech. Rozhovorem s Ing. Alenou Pláškovou, CSc., předsedkyní představenstva Sdružení pro oceňování kvality, z.s., se k němu vracíme v souvislosti s udělováním ocenění na Pražském hradě loni v listopadu v programech Rady kvality ČR. Alena Plášková, žena výjimečných znalostí a aktivit týkajících se kvality, byla poctěna Cenou Anežky Žaludové.

V závěru loňského roku jste obdržela ocenění, které se dostává jen výjimečným osobnostem. Je za prosazování zásad kvality do širokého spektra oborů. Proč je to vaše, dá se říci, celoživotní téma?

Proč je mým dlouhodobým tématem kvalita? Nasměrovala mne jednak možnost, kterou jsem v posledním ročníku svého studia na Vysoké škole ekonomické v Praze využila (pracovat jako odborný instruktor na tehdejší katedře zbožíznalství), jednak pak i obsah, který mne v této oblasti zaujal a dodnes láká a baví. V životě je třeba dělat to, o čem je člověk přesvědčen, že má smysl. Já jsem měla to štěstí. Začínala jsem se učit, co to znamená, když se řekne kvalita výrobku nebo služby a jakou ona kvalita hraje roli pro zákazníky. Vývojem se ukázalo, že kvalita pro zákazníka není spjata pouze s výrobky a službami, které jsou nabízeny, nýbrž musí být řízena systémově v celé organizaci. Řízení kvality bylo pružně v souladu se změnami deklarovaných přístupů integrováno jako průkopník do obsahu vzdělávání předmětů katedry managementu na podnikohospodářské fakultě, kde dosud působím. V roce 1991 jsem se stala členkou České společnosti pro jakost. Jak Vysokou školu ekonomickou v Praze, tak i Čes­kou společnost pro jakost považuji za své alma mater. Obě mi moc pomohly v dalším odborném posunu i v podpoře šíření významu kvality v podnikatelské i veřejné sféře.

Cena Anežky Žaludové do programu Rady kvality ČR patří od prvopočátku. Ne každý podnikatel či manažer toto jméno zná a ne každý tuší, jaké s ním je spjato poselství. Mohla byste to přiblížit?

Svět má svoje guru kvality. Uznáváme je, učíme se od nich, rozvíjíme jejich přístupy a uplatňujeme v naší praxi. Avšak i naše republika má svoje guru. Byli jimi především Dr. Anežka Žaludová a prof. František Egermayer. Dnes nám je mimo jiné připomínají každoročně udělované ceny nesoucí jejich jméno.

Anežka Žaludová (*1919, †1999) byla původem Skotka. Do Československa přišla se svým manželem v roce 1945. Byla aktivní členkou Komitétu pro jakost při ČSVTS a následně i zakládající členkou České společnosti pro jakost i její první čestnou předsedkyní. Anežka Žaludová byla i mezinárodně uznávanou odbornicí (členkou Mezinárodní akademie kvality, čestnou členkou Evropské organizace pro kvalitu), aktivně pracovala v řadě dalších odborných mezinárodních i národních organizacích a byla průkopnicí moderních přístupů k řízení kvality. Za přínosy získala řadu osobních ocenění. Ještě za jejího života v roce 1998 bylo s jejím souhlasem rozhodnuto o každoročním udělování „Ceny Anežky Žaludové“ těm osobnostem, které v dlouhodobém horizontu přispěly k šíření myšlenek kvality a jejího řízení v naší republice. Velice si vážím toho, že jsem se mohla s paní doktorkou osobně setkávat, i toho, že jsem v průběhu posledních let mohla její cenu na Pražském hradě předávat. Mezinárodní akademie kvality od roku 2016 uděluje i Medaili Anežky Žaludové těm ženám, které se výrazně prosadily v mezinárodním kontextu.

Jak dnes vnímat kvalitu? Stále více se hovoří o kvalitě v souvislosti s životním stylem, stravováním, výukou ve školách, službami, řízením firem a organizací. Zdá se mi však, že je to stále málo a že se zde odráží i určitý módní trend. Co si o tom myslíte?

Kvalita není rozhodně módním trendem. Kvalita je životním stylem našeho století a základním prostředkem úspěšnosti a udržitelnosti do budoucna. Je spjata nejen s výrobky a službami, nýbrž i s procesy a lidmi, kteří procesy navrhují, realizují a řídí. Nejde přece pouze o dělání správných věcí, nýbrž i o způsoby, jak jich dosahujeme. Jako zákazník při kupním rozhodování vždy zvažuji (a nejen já) obě stránky téže mince:

1. Odpovídá tomu, co jsem si představovala?

2. Jsem ochotna zaplatit uvedenou cenu?

Nejde tedy jen o to zjistit požadavky zákazníků a jim adekvátně vytvořit produkt, který je splní, nebo ještě předčí. To je cíl. Jde však i o to, jak lze tohoto výsledku dosáhnout. Vždy existují varianty a vždy pouze jedna z „cest“ je nejlepší – nejrychlejší, nejméně nákladná, reálná a úspěšná. Zejména rozvoj a výsledky vědy a techniky nabízejí na obou stranách možnosti, kterých je třeba využít. Jsme na prahu čtvrté průmyslové revoluce (Industry 4.0). Schopnost přizpůsobit se je klíčová. Zejména v podnikání jde o peníze až na prvním místě. Ty však do firmy přinese právě zákazník. Kvalita je klíčovým východiskem prosperity. Naštěstí si toto vedení ve většině organizací dostatečně uvědomuje.

V roce 2015 proběhl na konferenci SYMA, pořádané každoročně Českou společností pro jakost, kulatý stůl zaměřený na diskuzi mezi zástupci vyšších odborných a vysokých škol a zástupci podniků k obsahu vzdělávání v oblasti kvality. Diskuze ukázala, že nabídka nových přístupů a metod v obsahu výuky převyšuje jejich skutečné využívání v praxi našich podniků. Vedle řešení neshodných produktů jsou absolventi často schopni aplikovat aktuální poznatky a nástroje pro eliminaci plýtvání a pro optimalizaci procesů. Dále bylo konstatováno, že oblast managementu kvality je zahrnuta do výukových programů až na vyšší a vysokoškolské úrovni. S politováním byla zmíněna i absence národní koncepce vzdělávání v oblasti kvality v ČR v celém cyklu vzdělávání. V neposlední řadě byl zmíněn i nedostatečný tlak praxe na obsah vzdělávání ke kvalitě. Takže máme ještě rezervy.

novinka 1 Ing PlaskovaV roce 2016 jste se stala předsedkyní představenstva Sdružení pro oceňování kvality (SOK ČR). Jakou jste si vytvořila vizi?

Vizi máme. Byla jednomyslně schválena na valné hromadě Sdružení v dubnu 2016 všemi členy. Chceme být uznávanou a profesionální autoritou v oblasti hodnocení a oceňování přístupů firem, organizací veřejné správy i neziskových subjektů v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Jádrem našich aktivit je především realizace programů národních cen v ČR (jejich organizování a profesionální hodnocení). Rádi bychom rozšířili i portfolio našich produktů. Vedle značky Czech Made za výrobky a služby chceme prostřednictvím poradenství pomáhat našim členským organizacím právě v oblastech, které umíme.

Proč se některé firmy nástrojů prosazujících kvalitu stále bojí?

Nemyslím si, že se bojí. Důvod je jinde. Myslí si, že nejsou nutné. Málokdo je od nich vyžaduje. Ani uznání ze strany možných zainteresovaných stran ve velké míře nepřichází. Například Ahold Czech Republic, a.s., je trojnásobným vítězem Národní ceny kvality a v minulém roce dosáhl jako vůbec první tuzemská firma významného ocenění Committed to Sustainability v rámci EFQM Excellence Award v maximu dosažených pět hvězdiček. Myslíte si, že to zejména zákazníci vnímají jako něco výjimečného? A co firmy samotné? Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR provedla v roce 2011 průzkum názorů v malých a středních podnicích na moderní metody řízení. Ukázalo se, že přestože je považují z pohledu kvalitního řízení za významné, v praxi je nepoužívají. Jedním z důvodů se ukázal i nedostatek informací o těchto přístupech.

Máte hojnost aktivit, také o kvalitě přednášíte vysokoškolákům. Jak ji vnímají? Mají hodně odlišný, až nekompromisní postoj k tomu, co je za kvalitu označováno jejich rodiči?

Mám ráda svoji hlavní profesi pedagoga. Nastupující studenti nemají vůbec představu o tom, co je v praxi čeká. To je právě naším základním posláním. Pro kvalitu a její řízení připravujeme studenty v rámci vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma. Nic víc vás nepotěší než pozitivní zpětná vazba od nich. Studenti absolvované předměty vždy za uplynulý semestr hodnotí a výsledky jsou pozitivní. Také máme napojení na naše absolventy, jejichž odezva je brilantnější:

- nejlepší „vedlejška“, která dává široké spektrum uplatnění v podniku;

- specializace s nejvíce poptávanými absolventy a širokými možnostmi rychle se vypracovat v oboru, který ideálně kloubí ekonomické a technické aspekty (velmi dobrá kombinace);

- atraktivní obor, který se bude rozvíjet a bude vysoká poptávka po těchto absolventech;

n je to skvělá příležitost naučit se moderní přístupy, které se používají v nejrůznějších odvětvích, a odlišit se na trhu práce;

- teorie ihned převedená do praxe a protrénovaná na case studies;

- zajímavý na praxi orientovaný obsah předmětů a možnost praxe;

- praktické zaměření specializace, její celková atraktivita i použitelnost v dnešní době“.

Kvality života jsme se již dotkly. Jak by mohly vytížené ženy řídit svůj život, aby vše zvládly a byly spokojené? Existuje na to vůbec odpověď?

To je otázka, na kterou neustále hledáme odpověď – nejen já, ale i vy, paní šéfredaktorko, a mnoho dalších žen. Myslím, že by mohla fungovat následující odpověď: vzájemné uznávání a tolerance v rodinném životě. Mám vynikající partnerský vztah. Bez příkazů jsme si rozdělili povinnosti dle časových možností a funguje to. Oba jsme spokojeni.

Myslíte, že chybí kvalita tak složité kategorie, jako jsou mezilidské vztahy?

Mezilidské vztahy mohou nabývat různých podob. Od vyloženě negativní přes neutrální až po pozitivní podobu. Je-li kvalita definována jako schopnost plnit požadavky, pak mezilidské vztahy jsou kvalitní tehdy, je-li dosaženo právě této pozitivní formy. Základním prostředkem jejího budování jsou především komunikace a spolupráce, jejími nosnými prvky by měly být úcta k člověku, respektování odlišností v potřebách, názorech i osobních vlastnostech, slušnost, zdvořilost, ohleduplnost, taktnost, upřímnost a otevřenost. To platí nejen v rodinných či přátelských vztazích, ale i ve vztazích pracovních. Přiznávám, že nejsem ten správný odborník na tuto oblast, ale napadá mne pořekadlo: „Nečiň druhému to, co nechceš, aby on činil tobě.“ A právě, že se tím vždy neřídíme, dostává kvalita mezilidských vztahů v mnoha případech výrazné trhliny.

K čemu vás inspirovala cena Anežky Žaludové? Povzbudila vás?

Udělené ceny si nesmírně vážím. Na straně druhé mne zase mrzí, že cenu může každý rok obdržet pouze jedna osoba. Tak jsem zabrala místo i těm dalším, kteří si tuto poctu rozhodně zaslouží. A třeba i víc než já. Přeji jim úspěch v dalších letech. Dnes upřímně děkuji těm, kteří mne nominovali i posléze rozhodli o udělení. Slibuji jim, že udělení ceny je pro mne závazkem k další aktivní odborné i pedagogické práci do budoucna.

otázky připravila Eva Brixi