Mezinárodní ocenění EFQM a Národní ceny kvality ve světě

Když si nejsilnější evropské firmy (Siemens, Renault, Citroen, ABB, Philips, Volkswagen, Olivetti...) počátkem 90. let minulého století uvědomily, že se neustále prohlubuje jejich zaostávání za japonskou a americkou konkurencí, rozhodly se hledat společné řešení. Za tímto účelem společně založily Evropskou nadaci pro management kvality (EFQM), jejímž úkolem bylo vytvořit – na základě dostupných zkušeností ze světa – nový model řízení, který by evropským firmám pomohl k vyšší konkurenceschopnosti. Výsledkem se stal model, který je dnes všeobecně znám a (zdaleka ne tak všeobecně) využíván pod názvem Model excelence EFQM – EFQM Excellence Model, včetně mezinárodního systému oceňování v návaznosti na národní partnerské organizace.

Každý rok EFQM vyhlašuje mezinárodní ocenění za kvalitu. Podmínky přihlášení do mezinárodní soutěže:

  • Uchazeč musí získat v Národní ceně kvality ČR v programu excelence (Recognised for Excelence) více než 500 bodů,
  • Zaplatit poplatek za mezinárodní externí hodnocení,
  • Externí mezinárodní hodnocení,
  • Vyhodnocení na Fóru EFQM, kde se předávání nejvyšších ocenění EFQM.

Soutěž o Evropskou cenu za kvalitu (EQA - European Quality Award) je od roku 1992 organizována každoročně v kategoriích: velké organizace, organizace veřejného sektoru a malé a střední podniky

Soutěže se účastní organizace, které naplňují prvky a kritéria modelu EFQM. Soutěžitelé zpracují a předloží sebehodnotící zprávu. Ta je nezávisle hodnocena mezinárodní skupinou 4-6 hodnotitelů, kteří musí dojít ke konsensu a stanovit bodový výsledek. V případě dobrého výsledku probíhá ověření podstatných faktů na místě. Hodnotící porota potom vybírá nejlepší organizace, kterým jsou udělovány Evropské ceny kvality.

Dne 4. 10. 2016 – Obchody Albert navázaly na trojnásobný zisk Národní ceny kvality z minulých let. Jako vůbec první společnost z České republiky postoupila do finále a získala ocenění i v evropské úrovni prestižní soutěže s 25letou tradicí. Více na www.efqm.org.

logo albert

Národní ceny kvality ve světě

  • udělovány prezidenty, premiéry nebo hlavami monarchií
  • udělovány v Japonsku od. r. 1951, v USA od r 1987 (stanovena zákonem)
  • Evropská cena za kvalitu od r. 1992

Vědomí potřeby zvyšování konkurenční schopnosti národních ekonomik jako nezbytného předpokladu vyváženosti bilance zahraničního obchodu vedlo vlády mnoha zemí k tomu, že začaly hledat nevhodnější nástroje, které by motivovaly podnikatelskou sféru k větším aktivitám pro růst efektivnosti, nižším nákladům a lepším výsledkům při uspokojování jak domácích, tak i zahraničních zákazníků. Mnohdy byly tyto snahy vedeny i snahou obrátit pozornost domácích zákazníků na domácí produkci.

Jednou z možných cest se stalo zavedení národních cen kvality. V současné době existuje ve světě asi 90 programů národních cen kvality. Tyto jsou zavedeny a řízeny přímo vládami, nebo různými nevládními organizacemi za výrazné podpory vlád. Ceny předávají vítězům obvykle vysocí státní představitelé (kupříkladu ve Švédsku předává cenu švédský král, ve Francii prezident). Držitelé ceny se stávají výrazným příkladem k následování.

Dnes všeobecně nejznámější je americká Národní cena kvality Malcolma Baldrige, která vznikla zákonem Kongresu USA v roce 1987 (United States Malcolm Baldrige National Quality Award – MBNQA). Cena se uděluje každoročně a vítězové jednotlivých kategorií ji přijímají z rukou prezidenta USA. Zájem státu na programech zlepšování ekonomických a obchodních výsledků podniků USA charakterizuje i skutečnost, že uvedený zákon ukládá vládě povinnost podílet se na řízení tohoto programu a jeho financování.

V Evropě je každoročně udělována nevládní organizací EFQM (Evropská nadace pro management kvality) za podpory Evropské komise a ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu (EOQ) Evropská cena za kvalitu (European Quality Award).