Diamantová liga kvality

Program ochranné známky Diamantová Liga Kvality je součástí programu Česká kvalita jako součást Národní politiky kvality České republiky. Diamantová liga kvality je společný projekt Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky (SOCR ČR) a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) pro hodnocení maloobchodních prodejen prokazující přidanou hodnotu pro zákazníka z hlediska nabídky kvalitního zboží a poskytovaných služeb.

Funkci sekretariátu Programu Diamantová Liga Kvality (dále též DLK) vykonává sekretariát SOK a zajišťuje tak Program DLK po stránce organizační a administrativní.

Účelem Programu DLK a následného slavnostního oceňování maloobchodních prodejen na národní úrovni je zvyšování kvality maloobchodu, šíření dobrého jména českého maloobchodu a obecně pozitivního vnímání prodejců působících na území ČR.

Individuální prodejny (nikoliv celé obchodní řetězce) se hlásí do soutěže na základě zpracované přihlášky (vyplněného formuláře přihlášky). V přihlašovacím formuláři jsou uvedeny veškeré základní informace o prodejně. Jednotlivé obchodní řetězce zpravidla v daném roce přihlašují do soutěže jednu a více prodejen (max. 10 prodejen v daném roce) ze svého portfolia.

Integrální součástí přihlášky je Sebehodnotící zpráva, která nemá přesně předepsanou strukturu. Je zpracována za každou individuální prodejnu zvlášť a to v rozsahu od jedné do pěti normostran A4. V sebehodnotící zprávě přihlášená prodejna sama sebe zhodnotí a uvede především, z jakých důvodů by tato konkrétní prodejna měla získat právo užívání ochranné známky DLK (čím je výjimečná, specifická, nebo lepší než ostatní konkrétní prodejny v dané lokalitě nebo v rámci vlastního řetězce).

Koncept hodnocení prodejen potravin v programu DLK  je založen na následujících hodnotících kritériích: hodnocení prodejny neznámým zákazníkem podle metodiky „Consumer Quality Index“ – váha 50%, hodnocení legislativní shody a systémové dokonalosti fungování prodejny – váha 30% a hodnocení dalších kritérií vyplývajících ze sebehodnotící zprávy – váha 20%.

Předání diplomů a cen vyhodnoceným prodejnám bude prioritně realizováno pro kategorii vítězů v průběhu Listopadu – měsíce kvality v České republice na speciálním „eventu“ k tomuto účelu zorganizovaném SOCR ČR.

Více na http://www.socr.cz/clanek/diamantova-liga-kvality-2-rocnik/